§1 Navn og hjemsted
Stk.1.
Korets navn er Aspirata Vocalis. Koret er stiftet den 6. februar 2007.
Stk. 2.
Koret er en forening under Køge Musikaftenskole og er underlagt denne musikskoles til enhver tid gældende
love og regler.


§2 Korets formål
Aspirata Vocalis’ formål er
at udbrede kendskab til flerstemmig korsang i almindelighed,
at fremføre korsang ved koncerter, og
at foretage korrejser i indland og udland.


§3 Medlemskreds og kontingent
Stk.1.
Som medlemmer kan optages personer, der er fyldt 18 år, og som ønsker at udøve korsang.
Stk. 2.
Kontingentets størrelse fastsættes af generalforsamlingen efter indstilling fra bestyrelsen. Kontingentet
betales halvårligt den 10. september og den 10. januar.
Stk. 3.
Er et medlem i restance med kontingent, kan vedkommende fratages medlemskabet, såfremt beløbet ikke er
indgået 14 dage efter skriftligt påkrav.
Stk. 4.
Ethvert medlem kan udmelde sig af koret. Udmeldelsen skal foregå skriftligt til formanden eller kassereren.
Indbetalt kontingent tilbagebetales ikke i tilfælde af udmeldelse, men tilfalder koret.
Stk. 5.
Et medlem, som virker forstyrrende eller hvis opførsel strider mod korets vedtægter, kan ekskluderes af
bestyrelsen i samråd med korets dirigent.
Et ekskluderet medlem kan, ved personlig fremmøde, forlange sin sag behandlet på førstkommende
generalforsamling.


§4 Generalforsamling
Stk. 1.
Generalforsamlingen er korets højeste myndighed.
Stk. 2.
Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i februar måned.
Indkaldelsen til generalforsamlingen skal ske med mindst tre ugers varsel.
Stk. 3.
Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal skriftligt være formanden i hænde senest to uger
før generalforsamlingens afholdelse.
Stk. 4.
Dagsorden og revisorpåtegnet regnskab bekendtgøres en uge før generalforsamlingen.
Stk. 5.
Stemmeret på generalforsamlingen udøves ved personlig fremmøde eller ved skriftlig fuldmagt til et andet
medlem af koret. Alle, som ikke står i restance med medlemskontingent, har taleret og stemmeret.
Stk. 6.
Formand og to bestyrelsesmedlemmer vælges på ulige år.
To bestyrelsesmedlemmer vælges på lige år.
To bestyrelsessuppleanter vælges hvert år.
Revisor og revisorsuppleant vælges hvert år.
Stk. 7.
Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal indeholde følgende punkter:
1. Valg af dirigent.
2. Valg af to stemmetællere.
3. Formandens beretning.
4. Forelæggelse og godkendelse af årsregnskab.
5. Fastsættelse af kontingent.
6. Indkomne forslag.
7. Valg i henhold til §4, stk. 6.
8. Valg/nedsættelse af udvalg.
9. Eventuelt.
Stk.8.
Generalforsamlingens beslutninger indføres i protokol af en referent valgt af bestyrelsen.
Stk. 9.
Generalforsamlingens beslutninger træffes, bortset fra vedtægtsændringer, jf. §8, ved almindeligt
stemmeflertal. Dirigenten træffer bestemmelse om afstemningsmåden. Afstemningen under punkt 7 skal
efter anmodning fra ét medlem ske skriftligt.
Stk. 10.
Ekstraordinær generalforsamling kan til enhver tid indkaldes af bestyrelsen, eller når mindst 1/4 af korets
medlemmer skriftligt kræver det. Indkaldelse til den ekstraordinære generalforsamling skal ske skriftligt med
14 dages varsel og inden en måned efter anmodningen.


§5 Foreningens daglige ledelse
Stk. 1.
Aspirata Vocalis’ daglige ledelse udgøres af bestyrelsen, som består af 5 medlemmer, der vælges af
generalforsamlingen for 2 år af gangen.
Stk. 2.
Bestyrelsen leder koret i overensstemmelse med nærværende vedtægter og generalforsamlingens
beslutninger.
Stk. 3.
Bestyrelsen konstituerer sig selv med næstformand og kasserer og fastsætter selv sin forretningsorden.
Stk. 4.
Bestyrelsen er kun beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af medlemmerne, heriblandt formand eller
næstformand, er til stede.
Stk. 5.
Formanden leder bestyrelsens forhandlinger. I formandens forfald ledes forhandlingerne af næstformanden.
Stk. 6.
Bestyrelsen drager omsorg for, at der føres protokol over bestyrelsens beslutninger.
Stk. 7.
Til at varetage den musikalske ledelse af koret ansætter bestyrelsen en dirigent. Bestyrelsen kan beslutte
lejlighedsvis ansættelse af yderligere assistance (pianist, solist(-er), sangpædagog mv.)
Opsigelse af dirigenten kan ske med tre måneders varsel til afslutning af en sæson.
Hvis dirigenten er forhindret i at give fremmøde, f.eks. ved ferie, må dirigenten, i samarbejde med
bestyrelsen, sørge for en afløser i perioden.
Den musikalske ledelse samt valg af repertoire ligger hos dirigenten og samstemmes med bestyrelsen for
endelig godkendelse.
Dirigent eller bestyrelse kan nedsætte repertoireudvalg, i hvilket korets dirigent er født medlem.


§6 Regnskab og revision
Stk. 1.
Regnskabsåret er 1. januar – 31. december.
Stk. 2.
Regnskabet skal underskrives af samtlige medlemmer af bestyrelsen og skal påtegnes af den valgte revisor.


§7 Tegningsregler
Koret tegnes af den samlede bestyrelse eller af formand og næstformand i forening. Ved en af disses forfald
af formanden eller næstformanden i forening med 2 bestyrelsesmedlemmer.


§8 Vedtægtsændringer
Stk.1.
Forslag til vedtægtsændringer kan behandles på generalforsamlingen, forudsat at forslaget er udsendt med
indkaldelsen til denne.
Stk. 2.
Et medlem, som er forhindret i at give fremmøde på generalforsamlingen, kan afgive skriftlig fuldmagt til et
andet medlem af koret.
Stk. 3.
Til vedtagelse af vedtægtsændringer kræves , at 2/3 af korets medlemmer stemmer for. Hvis ikke 2/3 af de
stemmeberettigede er repræsenteret, indkaldes til ekstraordinær generalforsamling, og ændringerne kan
foretages med 2/3 af de fremmødte.


§ 9 Opløsning
Stk. 1.
Ved opløsning af koret skal mindst 2/3 af samtlige medlemmer være repræsenteret på en generalforsamling,
hvor opløsning er eneste punkt på dagsordenen, og beslutningen er gyldig med 3/4 af de afgivne stemmer.
Stk. 2.
Hvis ikke 2/3 af medlemmerne er repræsenteret, indkaldes til ekstraordinær generalforsamling, og
opløsningen kan vedtages ved simpelt flertal af de fremmødte.
Stk. 3.
Ved opløsning af koret hæfter medlemmerne solidarisk for korets gæld i det omfang, gælden er en følge af
korets sædvanlige aktivitet. Eventuelle aktiver realiseres, og provenuet anvendes som det besluttes på den
generalforsamling, der beslutter opløsningen.


Vedtaget på generalforsamlingen den 8. februar 2011